Història d’una manipulació

Diversos mitjans de comunicació han difòs una dada que ha estat deliberadament manipulada per la Plataforma d’Afectats de la Superilla. Es tracta del tant per cent de participació a la consulta organitzada per la pròpia Plataforma. Segons ells, la participació va ser del 26,7%.

Aquest Col·lectiu està en condicions d’assegurar que aquesta xifra és falsa. Per a demostrar-ho i calcular les dades reals de participació, en primer lloc, exposarem quin era el sistema de votació que utilitzava l’organització.
Urna “Perímetre 1”: Hi votaven residents a partir de 18 anys empadronats al perímetre comprès entre els carrers Tànger-Àvila-Lllull-Bilbao.
Urna “Perímetre 2”: Hi votaven residents a partir de 18 anys empadronats a la resta de barris de Poblenou (Parc i Llacuna – Poblenou – Vila Olímpica – Diagonal Mar – Provençals)
Urna “No Residents”: Hi votaven treballadors dins el perímetre Tànger-Àvila-Llull-Bilbao

A partir dels resultats desglossats per urna publicats per la mateixa Plataforma, nosaltres hem intentat calcular la participació de la forma més acurada possible.
votacio

Càlcul participació àmbit Superilla (Tànger-Àvila-Llull-Bilbao)
Només podem agafar els vots de l’urna “Perímetre 1”. No podem sumar-hi ni els residents de la resta de barris de Poblenou ni els treballadors no residents. Nosaltres hem calculat un cens total de 9.377 persones. Són dades de 2015 i les seccions censals que no s’ajusten al 100% del perímetre. Per aquest motiu, donem un marge d’error de (+/-1000 persones). En aquest sentit, si a l’urna Perímetre 1 hi ha un total de 1.117 vots, la participació és de l’ 11,91% (El resultat de dividir 1117 entre 9377 i multiplicar-ho per 100), amb un marge d’error de +/- 1.3%.

Càlcul participació Barris Poblenou (Parc i Llacuna – Poblenou – Vila Olímpica – Diagonal Mar – Provençals)
En aquest cas, hem de sumar el vots l’urna “Perímetre 1” amb l’urna “Perímetre 2”. No podem sumar-hi els treballadors no residents. Nosaltres hem calculat un cens total de la zona de 75.219 persones agafant dades del propi Ajuntament de 2016.
A l’urna Perímetre 1 hi ha un total de 1.117 vots i a l’urna Perímetre 2 un total de 377, per tant la participació és de l’ 1,99% (1.494/75.219×100).

Càlcul participació Treballadors dins perímetre (Tànger-Àvila-Lllull-Bilbao)
No tenim una dada pública amb el nombre d’empreses de la zona i treballadors de cadascuna. Per tant, només podem quedar-nos amb els vots emesos, 235 en total.

On és la manipulació per part de la Plataforma d’Afectats per la Superilla Poblenou?
En el càlcul de la participació, ja que han sumat el total dels vots de les tres urnes (els cinc barris del Poblenou convocats + els treballadors del perímetre 1) i l’han dividit només pel cens de l’urna del perímetre 1 (veïns de l’àmbit de la superilla: Tànger-Àvila-Lllull-Bilbao), segons diuen d’unes 6.500 persones, dada que també és molt discutible, perquè les oficials del cens municipal parlen de 9.377 (+/-1000). Així és fàcil engreixar les xifres i parlar d’un 26’7% de participació, però s’està modificant la realitat. Barrejar urnes i àmbits de cadascuna segons l’interès és una pràctica errònia, per no dir perversa. El nostre deure és contrastar la informació que s’està difonent als mitjans fent-vos arribar aquests càlculs estadístics bàsics perquè pugueu fer-vos una idea pròpia d’una consulta sense garanties democràtiques en què la participació real ha estat d’un 1’99% del cens dels barris convocats i d’un 11’91% en el cas de considerar només l’àmbit Superilla (Tànger-Àvila-Llull-Bilbao), però en cap cas una xifra superior.

Fonts
Resultats consulta: https://twitter.com/rblasi/status/868890743229775872
Cens perímetre àmbit Superilla (Tànger-Àvila-Llull-Bilbao): http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/mapa-las-municipales-barcelona-calle-calle-4221207
Cens barris Poblenou (Parc i Llacuna – Poblenou – Vila Olímpica – Diagonal Mar – Provençals): http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/barris/tpob/pad/padro/a2016/cp02.htm
Fulla amb les dades calculades: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qrjAvtmlylYB-6wHR-56azL_2Fo3vEuFAnyRQ7EdM2M/edit?usp=sharing